postheadericon Устав

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.

1.1.   Запорізька молодіжна громадська організація «Служба захисту тварин» (далі Служба) - є місцевою молодіжною громадською організацією, створеною відповідно до Законів України «Про об'єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» рішенням засновників у відповідності з протоколом № 1 установчих зборів засновників від 6 лютого 2009 року, на підставі єдності інтересів для спільної реалізації членами організації своїх прав та свобод.

1.2.  Служба є неприбутковою громадською організацією, яка самостійно визначає напрямки та методи своєї діяльності та спрямована на досягнення гармонії між суспільством і природою, збереження і відновлення природного середовища, проти акцій і тенденцій, ведучих до руйнування природних і духовних цінностей, здоров'я людей. Цілі і задачі Служби
визначаються тією загальновизнаною істиною, що життя будь-якої істоти є безцінним і неповторним, і полягають в реалізації і захисті на території м.Запоріжжя та Запорізької області визнаних світовою громадськістю прав тварин. Однією з найважливіших задач Служби є створення морально-правової противаги анти гуманним акціям державної служби знищення і утилізації кішок та собак.

1.3.   У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом; віддаючи пріоритет захисту від жорстокості перш за все безпритульних, піддослідних та інших тварин, а також вихованню підростаючого покоління в дусі високої моралі, гуманізму і любові до всього живого, що нас оточує.

1.4.   Втручання державних органів, посадових осіб, інших організацій в діяльність Служби не допускається, крім випадків передбачених чинним законодавством.

1.5.  Служба має місцевий статус. Її діяльність поширюється на адміністративно-територіальну одиницю України - Запорізьку область включно з її обласним центром (м.Запоріжжя). Служба є юридичною особою і набуває цього права після державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.6.  Юридична адреса:

1.7.  Повна назва організації на українській мові: Запорізька молодіжна громадська організація «СЛУЖБА ЗАХИСТУ ТВАРИН». Скорочена назва на українській мові: ЗМГО «СЛУЖБА ЗАХИСТУ ТВАРИН».

Повна назва російською мовою: Запорожская молодежная общественная организация «СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ».

Скорочена назва російською мовою: ЗМОО «СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ«.

Повна назва англійською мовою: Zaporizhzhya youth public organization «ANIMAL PROTECTION SERVICE».

Скорочена назва англійською ZYPO «ANIMAL PROTECTION SERVICE».

Служба має виключне право на використання своєї назви. Використання назви організації фізичними та юридичними особами, які не належать до її членів, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цієї організації, не допускається.

1.8.  Служба веде самостійний окремий баланс, має печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмові бланки, може мати рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах.

1.9.  Служба має власну символіку, затверджену відповідно до цього Статуту та зареєстровану відповідно до чинного законодавства.

1.10.  Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» органи місцевої влади можуть сприяти діяльності Служби шляхом надання в безоплатне користування приміщень, земельних ділянок, іншого майна та коштів, необхідних для здійснення статутної діяльності Служби.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ:

2.1   Мета створення Служби - захист та задоволення екологічних, соціальних, економічних, культурних прав своїх членів та суспільства щодо гуманного поводження з тваринами на відповідній території, екологічне виховання, захист та збереження навколишнього середовища, підвищення екологічної культури та формування активної громадської позиції членів організації та широких верств населення (суспільства) щодо захисту тварин.

2.2    Основні завдання і напрямки діяльності Служби

 • сприяння захисту невід'ємного конституційного права громадян на вільний доступ до інформації про стан довкілля, зокрема у сфері поводження з тваринами, шляхом отримання та розповсюдження у встановленому законом порядку достовірної екологічної інформації у засобах масової інформації, створення незалежних екологічних друкованих та електронних засобів масової інформації, екологічних веб-ресурсів;
 • сприяння захисту флори та фауни, створенню об'єктів природно-заповідного фонду та розбудові екомережі;
 • сприяння збору, систематизації і направленню у відповідні інстанції інформації, громадян та інші матеріали про жорстоке ставлення до тварин окремих осіб або організацій (у тому числі державних), з метою додержання ними вимог законодавства (в тому числі домагаючись карного або адміністративного переслідування цих осіб (організацій). З тією ж самою метою, Служба здійснює громадський контроль за виконанням законів по боротьбі з жорстокістю і захисту тварин;
 • організація в рамках законодавства заходів зі звернення уваги суспільства на існуючі проблеми (в тому числі: мітингів, громадських виступів на захист тварин від жорстокості, виставок, днів і тижнів милосердя тощо);
 • сприяння захисту невід'ємних конституційних прав своїх членів та інших громадян на безпечне для життя та здоров'я довкілля, на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права;
 • участь у реалізації місцевих, національних та міжнародних наукових, освітніх та інших програм в сфері екології,  біології, розбудови громадянського   суспільства,   захисту  екологічних  прав   і   свобод населення, захисту прав тварин та збереження біорізноманіття;
 • сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань в сфері екології, захисту прав людини та тварин;
 • проведення конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, форумів, мітингів та інших не заборонених законодавством масових заходів в сферах статутної діяльності СЛУЖБИ.
 • створення інформаційно-екологічних баз даних;
 • проведення екологічних таборів, науково - дослідницьких експедицій;
 • організація та проведення довгострокових регіональних, міжрегіональних, національних та міжнародних інформаційних та освітніх кампаній за обраними напрямками діяльності, затвердженими на Раді Служби;
 • будь-яка, не заборонена чинним законодавством, діяльність у сфері екоосвіти та просвіти.
 • внесення пропозицій до органів влади та управління, звернення до них у будь-якій форми стосовно цілей та мети діяльності Служби;
 • видання науково-популярної, освітньої, методичної літератури, буклетів, пам'яток, листівок та іншої поліграфічної продукції з екологічної тематики;
 • створення мультимедійних та інтерактивних продуктів, з екологічної тематики;
 • сприяння впровадженню сучасних екологічно безпечних технологій;
 • пропаганда, організація та проведення конкурсів малюнку, плакату,
 • фотовиставок та кінофестивалів, різноманітних мистецьких заходів на екологічну тематику;
 • незалежна громадська екологічна експертиза стану навколишнього середовища на обласному та місцевому рівні у відповідності до законодавства;
 • проведення публічних екологічних акцій;
 • співпраця, обмін досвідом та підтримання дружніх стосунків з громадськими та державними організаціями, іншими структурами в регіоні, Україні та інших державах для виконання своїх статутних завдань і здійснення спільних проектів і заходів по проблемах, що відповідають меті та завданням Служби;
 • надання консультативних, освітньо-виховних, інформаційних послуг з екологічних та інших питань, що відносяться до статутної діяльності Служби;
 • підтримка екологічних ініціатив громади, що не суперечать чинному законодавству;

2.3.   Для досягнення мети та завдань, обумовлених цим статутом, Служба має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та не майнові права;
 • отримувати благодійницькі кошти, гранти, майнові внески, спрямовані на здійснення безпосередньо статутної діяльності;
 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в державних органах та установах, органах місцевого самоврядування, а також громадських організаціях за дорученням;
 • отримувати від органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна для виконання статутної діяльності;
 • брати участь у розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в об'ємі, передбаченому чинним законодавством;
 • проводити зібрання, мітинги, демонстрації, пікетування, громадські слухання та інші масові заходи не заборонені чинним законодавством;
 • створювати засоби масової інформації і здійснювати видавничу діяльність за допомогою створення та видання поліграфічної продукції або електронних видань;
 • проводити роботу з листами та зверненнями громадян, надає їм консультативну допомогу;
 • організовувати і проводити громадські екологічні експертизи і публічні слухання та обговорення;
 • з метою реалізації статутних завдань вести будь-яку не заборонену законом господарську діяльність, створювати в установленому чинним законодавством господарські організації, що мають статус юридичної особи;
 • виплачувати заробітну плату членам організації - виконавцям робіт,
 • згідно рішення Ради Служби та винагороди експертам, консультантам та іншим, залученим для забезпечення виконання статутних завдань, працівникам згідно укладених з ними трудових договорів;
 • виступати засновником та створювати необхідні для виконання статутних завдань установи та організації, в тому числі екологічні, благодійні фонди та місцеві осередки, а також підприємства;
 • здійснювати науково-дослідницьку, методичну, просвітницьку діяльність в межах чинного законодавства та статутних завдань Служби;
 • укладати договори, цивільно-правові угоди в установленому законом порядку;
 • здійснювати іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству;
 • для виконання своїх статутних завдань: орендувати приміщення, отримувати транспортні та інші послуги, забезпечувати технічне оснащення Служби (закупівля або оренда засобів зв'язку, комп'ютерної, друкувальної, копіювальної техніки та ін. )

2.4.  Служба зобов'язана:

 • дотримуватись  чинного  законодавства  України,   загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери його діяльності, а також норм, передбачених цим статутом;
 • дотримуватись етичних принципів, визначених Службою

2.5.  Члени Служби захисту тварин мають захищати власні права та права тварин:

 • реалізуючи статутні цілі та завдання Служби;
 • відчуваючи відповідальність за збереження Довкілля в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь;
 • визнаючи значну роль в збереженні навколишнього природного середовища та прагнучи прозорості своєї діяльності;
 • визнаючи діюче екологічне законодавство та норми суспільної моралі;
 • декларуючи свою добру волю на дотримання даних етичних принципів.

2.6.  Діяльність Служби базується на етичних принципах:

 • Гуманізм та пріоритетність екологічних цінностей

Довкілля вимагає шанобливого та обережного відношення до нього, розуміння презумпції екологічної шкоди антропогенної діяльності та необхідності мінімізації шкідливого впливу на оточуюче природне середовище. Орієнтованість на розв'язання екологічних проблем, дотримання екологічного законодавства, захист екологічних прав громадян та прав тварин і природи в цілому має пріоритетне значення, є нормою їх поведінки, що відбивається у практичній діяльності при реалізації статутних цілей.

 • Публічність та відкритість

Відкритість доступу до інформації щодо її діяльності. Здійснює заходи щодо забезпечення доступності такої інформації для громадян, інших неурядових організацій, засобів масової інформації та органів державної влади. Кожен бажаючий може при дотриманні встановлених правил і статутних вимог, вступити до Служби.

 • Активна громадянська позиція та неприйняття насилля для досягнення цілей

Для Служи захисту тварин є неприйнятним ігнорування порушення екологічного законодавства та екологічних прав громадян, зважаючи на це вона посильно реагує на такі порушення, приймає участь в процесах отримання та розповсюдження достовірної екологічної інформації, прийняття рішень з екологічно значимих питань. Організація та її члени діють в межах правових норм і не можуть застосовувати будь-яке насильство.

 • Компетентність та професіоналізм

При здійсненні своєї діяльності Служба захисту тварин займається питаннями в яких вона розуміються, враховуючи регіональну специфіку та залучаючи місцеві організації при реалізації проектів поза межами свого регіону. Діяльність базується на науково обґрунтованих висновках не допускаючи маніпулювання думкою громадськості при проведенні оцінки проектів, що реалізуються з порушенням екологічного законодавства або мають негативний вплив на довкілля, стан тварин та здоров'я людини.

 • Незалежність та порядність

Служба захисту тварин є незалежною при визначенні форм та напрямків своєї діяльності,  відстоює екологічні  цінності  незалежно від інтересів політичних партій, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також комерційних підприємств. Члени організації повинні розуміти, що порушення цієї вимоги завдає шкоди організації та безпосередньо впливає на ефективність діяльності.

 • Співпраця та доброзичливе партнерство

Для ефективного досягнення своїх цілей Служба захисту тварин співпрацює з іншими неурядовими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо. Така співпраця базується на засадах рівного партнерства, взаємної поваги з урахуванням положень про незалежність та пріоритетність екологічних та соціальних цінностей. Важливою умовою є надійність організації при виконанні прийнятих на себе зобов'язань. Організація посильно підтримує солідарні дії громадськості спрямовані на розв'язання екологічних проблем.

 • Об'єктивність, екологічна свідомість та соціальна відповідальність

Члени служби захисту тварин відповідають за свою діяльність не лише в рамках закону, а й несуть моральну відповідальність перед суспільством, а також іншими неурядовими організаціями та громадянами. Право на помилку має кожен, але ніхто не має право на її свідоме повторення. Необхідно давати чітку та адекватну оцінку не тільки діям партнерів, інших осіб, а також своїм діям. Не є допустимими агресивні висловлювання та необґрунтовані висновки, що базуються на особистій неприязні. У випадку конфлікту інтересів потрібно діяти в рамках загальноприйнятих моральних норм.

Служба вважає категорично неприпустимим, таким що суперечить цілям та етичним принципам:

 • використання громадської організації в партійно-кланових і комерційних інтересах;
 • підміну   громадської   думки   та   маніпулювання   нею   для   реалізації антиекологічних проектів;
 • привласнення іншими організаціями чи особами ідей та досвіду Служби захисту тварин, підміна або фальсифікація результатів діяльності;
 • монополізація тематики як прояв нечесної конкуренції;

3. СИСТЕМА ЧЛЕНСТВА У СЛУЖБІ

3.1.  Членами Служби можуть бути громадяни України та інших держав, які визнають даний Статут та здійснюють діяльність, що відповідає меті та завданням Служби.

3.2.  Членство в Службі відкрито для всіх людей незалежно від їхньої раси, етнічного походження, класу, статі, стану здоров'я, релігії чи шлюбного стану.

3.3.  Особа, що бажає стати членом Служби, подає заяву на ім'я Голови Ради. Рада Служби розглядає заяву і приймає рішення щодо прийняття особи в члени організації шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.4.  Членами Служби можуть бути дієздатні особи, які досягли  14 років. Членство ради припиняється в 35 років, але за письмовою згодою членів в окремих випадках може бути подовжене Радою Служби.

3.5.  Для особи, молодшої за 16 років, що бажає стати членом Служби, крім подання заяви на ім'я Голови Ради Служби, вимагається ще письмова згода батьків цієї особи.

3.6.  Служба активно співпрацює з іншими організаціями та громадянами, які є її прихильниками та активно допомагають у здійсненні її статутної діяльності, але не являються її членами.

3.7.  Членство в Службі припиняється внаслідок добровільного виходу, виключення із організації (рішенням Ради Служби) або внаслідок смерті.

3.8.  Члени Служби добровільно здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

3.9.  Члени Служби мають право:

 • брати участь в діяльності Служби;
 • ініціювати скликання позачергових Загальних зборів у разі необхідності вирішення нагальних питань діяльності Служби;
 • обирати і бути обраними в керівні та контролюючі органи Служби;
 • бути обізнаними в справах організації, приймати участь у всіх заходах та проектах, що проводить Служба;
 • за власним бажанням вийти з членів Служби згідно письмової заяви;
 • поглиблювати свої знання та пропагувати їх серед інших людей;
 • вносити пропозиції до Ради Служби відносно діяльності Служби;
 • робити благодійні внески для виконання статутних завдань Служби (як коштами на розрахунковий рахунок Служби, так і майном).

3.10.   Члени Служби зобов'язані:

 • дотримуватись положень даного Статуту;
 • брати участь у діяльності Служби;
 • не наносити шкоди діяльності та репутації Служби;
 • утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Служба;
 • дотримуватись етичних принципів встановлених цим Статутом.

4  ОРГАНИ СЛУЖБИ ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА.

4.1.   Служба будує свою діяльність на принципах самоорганізації та самоуправління.

4.2.   До органів Служби входять Загальні збори Служби, Рада Служби, Голова Служби, Ревізійна комісія;

4.3.   Вищим керівним органом Служби є Загальні збори Служби (далі - Загальні збори). Загальні збори скликаються: Радою Служби у відповідності до рішення минулих Загальних зборів, або на вимогу не менше 1/3 членів чи місцевих осередків Служби, Ради Служби, Ревізійної комісії, але не рідше одного разу на рік.

4.3.1 Загальні збори є правомочними за наявності не менше ніж половини членів Служби.

4.4.   ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУЖБИ:

 • заслуховує і затверджує основні напрямки діяльності Служби, можливість участі у акціях, витрати на учать, в яких складатимуть більше 80% коштів, наявних на розрахунковому рахунку Служби;
 • приймає рішення про заснування Фондів, госпрозрахункових підприємств;
 • розглядає та затверджує звіти Ради, Ревізійної комісії, місцевих осередків Служби за минулий рік, оцінює їх роботу;
 • обирає Голову Служби, членів Ради Служби, голову та членів Ревізійної комісії терміном на три роки;
 • визначає кількісний склад членів Ради Служби;
 • приймає документи програмного характеру;
 • приймає Статут, змін та доповнення до Статуту;
 • приймають рішення щодо реорганізації та ліквідації Служби;

4.4.1. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням 2/3 голосів присутніх членів Служби.

4.4.2.Виборними органами Служби є Рада та Ревізійна комісія. Ці органи обираються на Загальних зборах відкритим голосуванням терміном на три роки.

4.5. Кожний член Служби має один голос на Загальних зборах. 4.5 РАДА Служби

4.5.1. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Служби. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Службі. Кількісний і персональний склад Ради визначається Загальними зборами.

4.5.2.  Засідання Ради відбувається один раз на місяць і вважається  правомочним, якщо на ньому присутні 3/4 членів Ради, в тому числі Голова Служби. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються більшістю у 2\3 голосів присутніх. Засідання Ради протоколюються. Протокол засідання Ради підписує Голова Служби.

4.5.3.   Раду очолює Голова Служби.

4.5.4.   У разі тимчасової відсутності та необхідності до проведення Загальних зборів Служби Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Служби.

4.5.5.   Повноваження Ради Служби:

 • є постійно діючим керівним органом Служби та відповідно керує діяльністю всіх місцевих осередків Служби між Загальними зборами;
 • діє від імені Служби в період між Загальними зборами по питанням взаємовідносин з іншими організаціями, здійснює права юридичної особи від імені Служби;
 • здійснює оперативне управління коштами та майном Служби керуючись рішеннями Загальних зборів;
 • приймає рішення по всім видам діяльності Служби за винятком тих, що   знаходяться в компетенції Загальних зборів;
 • здійснює прийом і виключення членів;
 • затверджує символіку Служби;
 • забезпечує підготовку Загальних зборів, визначає місце і час їх проведення;
 • затверджує створення місцевих осередків, призначає керівників місцевих осередків строком на один рік та координує діяльність місцевих осередків;
 • розглядає положення місцевих осередків Служби та приймає рішення про їх схвалення та затвердження або відмову в цьому.
 • затверджує річну Програму;
 • приймає організаційно-розпорядчі документи стосовно внутрішньої діяльності Служби;
 • вирішує інші питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Служби.

4.5.6. Всі члени Ради несуть відповідальність за свої дії перед Загальними            зборами Служби

4.6.    ГОЛОВА СЛУЖБИ. Також очолює Раду Служби.

4.6.1. Повноваження Голови Служби:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю Служби;
 • затверджує штат і посадові оклади працівників Служби, та приймає їх на роботу на умовах трудових або цивільно-правових договорів у відповідності до чинного законодавства;
 • веде список осіб, прийнятих у члени Служби, за необхідності видає їм посвідчення про членство,
 • без доручення має право підпису    від імені Служби будь-яких
 • документів, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.
 • між засіданнями Ради керує діяльністю Служби;
 • здійснює у встановленому Законом порядку управління грошовими коштами та майном Служби, укладає договори та угоди (з урахуванням положень пункту 4.4 Статуту);
 • представляє Службу у судових органах без довіреності;
 • головує на засіданнях Ради;
 • відкриває та закриває Загальні збори;
 • звітує про діяльність Служби на Загальних зборах;
 • представляє організацію у відносинах з державними, громадськими та іншими організаціями, укладає угоди та інші юридичні акти від імені організації і має право підпису при здійсненні банківських операцій та при операціях з цінними паперами.

4.6.3. Голова Служби відповідає за збереження документації Служби;

4.7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

4.7.1. Для контролю за фінансово - господарською діяльністю Ради та створених Службою підприємств, установ, організацій та місцевих осередків, Загальних зборів обирають ревізійну комісію і визначають порядок її роботи. Ревізійна комісія збирається за необхідністю, але не менше ніж 2 рази на рік.

4.7.2.   Ревізійна комісія утворюється у складі трьох осіб. Очолює ревізійну комісію Голова ревізійної комісії.

4.7.3.   Ревізійна комісія має наступні повноваження:

-  здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Служби та її Ради, проводить її ревізії;

-  перевіряє звіти про фінансову діяльність Служби;

-  має доступ до фінансово - господарської документації організації;

-  бере участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Ради Служби;

-  готує річний звіт про фінансово-господарську діяльність Служби і спрямування її коштів та подає його на затвердження Загальним зборам.

4.8. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ та інші установи, організації та підприємства Служби:

Служба може створювати районні, міські, міжрайонні місцеві осередки, які утворюються не менше як з трьох осіб і в своїй діяльності керуються Статутом Служби.

4.8.1.   Місцеві осередки не набувають статусу юридичної особи.

4.8.2.   Місцеві осередки не можуть легалізуватись у відповідних органах державної виконавчої влади шляхом повідомлення. Місцеві осередки

виконують обов'язки, передбачені цим статутом, та підпорядковуються Раді Служби, підзвітні їй.

4.8.3.  Для виконання статутних цілей Служба може засновувати
підприємства, здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи.

5. КОШТИ ТА МАЙНО СЛУЖБИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

5.1.   Служба може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності. Право власності реалізує вищий статутний орган Служби — Загальні збори в порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

5.2.  Кошти та інше майно Служби складаються:

 • із майна, переданого йому членами Служби;
 • пожертвувань (благодійних внесків від членів Служби, інших громадян, підприємств, установ та організацій);
 • надходження коштів від діяльності заснованих підприємств та інших госпрозрахункових установ чи організацій;
 • з майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;
 • з коштів та майна, що передані державою;
 • кошти грантів та інвестиційних проектів;
 • інші надходження, не заборонені законом.

5.3.   Служба веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції, вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

5.4. Майно та кошти Служби спрямовуються на забезпечення статутної діяльності, у тому числі:

 • на оплату праці штатних працівників Служби, а також осіб, які залучаються до роботи на умовах трудових або цивільно-правових договорів в межах, що не суперечить законодавству;
 • витрати на оренду рухомого та нерухомого майна, їх експлуатацію, ремонт тощо;
 • на проведення поточної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази;
 • витрати на поліграфічно-видавничу діяльність, інформаційну, роз'яснювальну тощо згідно статутних цілей.

5.5    Відповідальність за стан обліку та своєчасне здавання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Голову та бухгалтера Служби.

6.  ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

6.1.  Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться як проект Радою Служби та приймаються Загальними зборами. 6.2.  Зміни, що сталися в статутних документах Служби подаються Головою Служби для реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.  ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

7.1. Припинення діяльності Служби може бути проведено шляхом її    реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Ліквідація Служби здійснюється за рішенням Загальних зборів Служби або за рішенням суду у випадках:

 • вчинення протизаконних дій, передбачених Законом України "Про об'єднання громадян";
 • продовження протиправної діяльності після накладання стягнень, передбачених законодавством:

7.3.  Кошти та інше майно Служби, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених
законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

7.4. Реорганізація Служби здійснюється шляхом поділу, виділення, злиття (приєднання) до іншої громадської організації зі статусом юридичної особи, за рішенням Загальних зборів.

В раздел "О нас"


Add this to your website